راهپیمایی نمازگزاران در حمایت از مردم یمن / عکس: محمدعلی گل خواه