100 بوکسور کردستانی برای کسب عنوان برتر در سقز در حال رقابت هستند