پرداختن به حافظ نیاز جامعه است/حافظ دشمن دینداری ناشی از ریا