چین و تایلند راهی فینال والیبال بانوان زیر 23 سال آسیا شدند