کلنگ دیتا سنتر و مجتمع آی.سی.تی کرمانشاه به زمین زده شد