برگزاری آئین «چومچه خاتون» در کوثر/نمایش غنای فرهنگی با طلب باران