امیدوارم یک مرد پیدا شود که وقتی پست گرفت جرأت انتقاد داشته باشد / مربی خوب خارجی یعنی ولاسکو