مردم سنقر و کلیایی انزجار خود را از جنایات رژیم آل سعود نشان دادند