رهبران سه حزب کارگر، لیبرال و ایندیپندنت انگلیس ...