عنایت رهبر معظم انقلاب وقوه قضاییه در استخدام اهل سنت قابل ستایش است