گزارشی از هم اندیشی اساتید علم کلام، مدیران و برنامه ریزان حوزه