مسئولان برگزارکننده رالی فیلم تخلف تیم ایران را ارائه نمی کنند