آب و هوای Driveclub منبع بزرگی برای تولید این چرخه در بازی The Witcher 3 بوده است