ساخت و تکميل زائرسراي لرستاني‌ها در مشهد مقدس نيازمند کمک‌هاي مردمي است