جهان اسلام تصميمات نابخردانه خاندان آل سعود متکي به آمريکا را تحمل نخواهند کرد