رییس پارلمان اروپا: اتحادیه اروپا مایل به گسترش فراگیر روابط با ایران بویژه انرژی و حل منازعات منطقه