امامان جمعه خاش ریشه تمام ظلم ها در جهان را آمریکا دانستند