واشنگتن پست:موافقت ایران و آمریکا با بازگشایی دفاتر دیپلماتیک جدید در پایتخت ها