خطیب جمعه ماسال: آل سعود برای بقای خود دست و پا می زند