نمایشگاه کتاب در روز دوم چقدر فروخت؟/ بیش از ۱۷۷هزار تراکنش انجام شده است