امیدوارم این بلا به خیر بگذرد و پرسپولیس را محروم نكنند