توجه ویژه آستان قدس رضوی به مقوله ورزش همگانی قابل تقدیر است