نمایشگاه تجسمی بولونیا و باوان در باغ موزه قصر افتتاح شد