نماینده مجلس: سکوت در قبال جنایات آل سعود خیانت است