فریاد مردم هرند در دفاع از مظلوم، امروز طنین انداز شد/ تصاویر