ویدئو: فروریختن ساختمانی چند طبقه در منطقه معادی قاهره