جزئیات حادثه هتل “تارا” مهاباد از زبان فرماندار مهاباد