حاشیه رالی خاورمیانه/ شکارچیان صحنه های رالی در جاده رها شدند