مذاکره کنندگان با قدرت و رعایت خطوط قرمز به مذاکرات ادامه دهند