فرهنگ ایران و عراق در تمدن بین‌النهرین ریشه دوانده است