واقعا دردناک است که دشمنان با پول مسلمانان، مسلمین را به جان هم انداخته اند