آل‌سعود با تجاوز به یمن گور خود را در این کشور کنده‌ است