آیینه وند نمونه عمر خود را وقف توسعه علمی ایران کرد