منبع آگاه: دختر مهابادی به دفعات به اتاق فرد دستگیر شده، رفت و آمد داشته است