عربستان بداند کشتارهزاران مسلمان بی نتیجه نمی ماند