کتاب امکان آشنایی فرهنگ ها با یکدیگر را فراهم می کند