آمریکا بی آبروترین کشور جهان است/ سکوت مدعیان حقوق بشر در مقابل جنایات عربستان درد بزرگی است