قطري ها در جايگاه اول و دوم مسابقات رالي مرک ايستادند