مراسم امضا قرارداد بين شرکت پايانه هاي نفتي ايران و شرکت فولاد اکسين خوزستان