یک ناشر: نمایشگاه بیست وهشتم کیفی تر از دوره های قبلی است