امام جمعه ابرکوه: مذاکره کنندگان ایرانی تاکنون مواضع خوبی داشته اند