مردم همیشه در صحنه میانه در حرکتی حماسی از مردم مظلوم یمن دفاع کردند