استقبال از «آن بیست و سه نفر» بعد از تقریظ رهبر انقلاب