خطیب جمعه قم: ملت گزینه مقابله با آمریکای متجاوز را پیش روی خود دارند