کی روش بار دیگر استعفا بدهد کار سخت خواهد شد / بعید می دانم بماند و باید قید او را بزنیم