تقویت جایگاه ایران در جمع تولید کنندگان کاتالیست های پتروشیمی