تجزیه کشورهای اسلامی و اختلاف بین مسلمانان از مهمترین اهداف آمریکاست