راهپیمایی مردم تودشک در حمایت از مردم مظلوم یمن/ تصاویر