برگزاري رقابت 4 هزار طلبه در آزمون مراکز تخصصي حوزه