حداقل بيست تابلوي زيباي نقاشي دراين چند روزه در شهر ديده‌ام